Llywodraeth Cymru

Uwch-swyddog Ystadegol – Siaradwr Cymraeg

Dyddiad cau: 18 Gorffennaf 2022

Cyflog: £40,100 – £47,470

Parhaol

Lleoliad: Cymru Gyfan


Pwrpas y swydd

Rôl ystadegwyr Llywodraeth Cymru yw cefnogi’r broses o wneud penderfyniadau, dyrannu adnoddau, ymchwilio a thrafod yn y llywodraeth ac yn y gymuned ehangach, drwy ddarparu gwasanaethau ystadegol dibynadwy ac effeithlon. Mae ystadegwyr Llywodraeth Cymru yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys addysg, iechyd, tai, tlodi, cyfiawnder cymdeithasol, diwydiant, yr economi, llywodraeth leol, trafnidiaeth, yr amgylchedd, amaethyddiaeth, demograffeg a’r Gymraeg. Mae’r rhan fwyaf o’n hystadegwyr yn gweithio gyda’i gilydd mewn canolfan ganolog o ddadansoddwyr a elwir yn yr Is-adran Gwasanaethau Ystadegol; fodd bynnag, mae nifer bach o dimau ystadegol hefyd wedi’u lleoli o fewn adrannau polisi Llywodraeth Cymru.

Diben cyffredinol ein swyddi Uwch-swyddog Ystadegol yw rheoli’r gwaith o ddarparu dadansoddiadau a chyngor drwy gasglu, coladu, dadansoddi a chyflwyno data ar bynciau penodol.

Mae’r tasgau allweddol nodweddiadol y bydd angen i Uwch-swyddog Ystadegol eu cyflawni yn amrywio o swydd i swydd. Ymhlith yr enghreifftiau mae:

 • Cyfrifoldeb am faes gwaith penodol, gan arwain ar y gwaith o ddarparu dadansoddiad ystadegol a chyngor i swyddogion polisi i lywio’r gwaith o ddatblygu a monitro polisïau.
 • Rheoli rhaglenni a chynllunio busnes yn effeithiol, goruchwylio’r rhaglen waith ar gyfer y tîm, a chynllunio a monitro gweithgarwch drwy gydol y flwyddyn.
 • Rheoli’r gwaith o gynhyrchu allbynnau ystadegol, gan gynnwys ymgynghori â defnyddwyr a sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau.
 • Rheoli adnoddau, a bod yn gyfrifol fel arfer am dîm o 2-3 aelod o staff, gan sicrhau bod amcanion perfformiad unigol yn cyd-fynd â chynllun gwaith y tm a blaenoriaethau’r is-adran, a rheoli ansawdd gwaith y tîm.
 • Rheoli perthynas â rhanddeiliaid gan gynnwys cwsmeriaid polisi, cyflenwyr data allanol, adrannau eraill y llywodraeth a defnyddwyr ystadegau Llywodraeth Cymru.
 • Briffio Gweinidogion ac uwch swyddogion polisi ar faterion ystadegol.
 • Goruchwylio’r gwaith o weithredu dull strategol o gasglu, storio a lledaenu data – gallai hyn gynnwys cysylltu â chontractwyr ar gyfer systemau neu arolygon.
 • Gweithio gyda chydweithwyr dadansoddol i fanteisio’n llawn ar botensial ffynonellau data sy’n bodoli eisoes e.e. drwy gysylltu data.
 • Arwain ar ddatblygu ac adolygu a gwella allbynnau a phrosesau ystadegol yn barhaus, er mwyn diwallu anghenion defnyddwyr mewnol ac allanol mewn ffordd effeithlon ac effeithiol, ac asesu’r galw yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys ystyried y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol wrth ddadansoddi a chyflwyno yn unol â’r strategaeth ar gyfer system ystadegol y DU
 • Hyrwyddo arferion gorau o ran gwaith ystadegol, sicrhau cydymffurfiaeth â’r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau a deddfwriaeth gysylltiedig.
 • Meithrin dealltwriaeth o ystod ac ansawdd ffynonellau data mewn portffolio perthnasol, gan werthuso a chynghori ar ddefnydd priodol o ffynonellau data

Manyleb Person yr Uwch-swyddog Ystadegol

 • Profiad o reoli tîm a blaenoriaethu tasgau yn unol ag amcanion sefydliadol
 • Sgiliau arwain cryf gyda’r gallu a’r profiad i oresgyn heriau er mwyn cyflawni canlyniadau busnes o safon
 • Profiad dadansoddol cryf, gan gynnwys hanes o gymhwyso dadansoddiad neu ymchwil yn ymarferol gyda gwybodaeth fanwl o ffynonellau data
 • Gallu profedig i reoli’r gwaith o gyflawni prosiectau cymhleth, cyflawni canlyniadau o ansawdd i’r dyddiad cau a nodi risgiau
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da, gyda’r gallu i gyfathrebu dadansoddiad cymhleth i bobl nad ydynt yn arbenigwyr a chyfrannu’n effeithiol at drafodaethau gyda gweinidogion, uwch swyddogion a rhanddeiliaid allanol
 • Y gallu i ddarparu dadansoddiad effaith uchel i derfynau amser tynn, gan ddefnyddio blaengynllunio i nodi risgiau a materion

Meini Prawf Cymhwysedd

Mae’n rhaid eich bod yn meddu ar un o’r canlynol er mwyn gwneud cais:

 • Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn pwnc sy’n cynnwys hyfforddiant ystadegol ffurfiol (e.e. Ystadegau, Mathemateg, Economeg, y Gwyddorau, Astudiaethau Busnes, Seicoleg, Daearyddiaeth, Gwyddor Data neu bwnc tebyg): neu
 • Gradd uwch, e.e. MSc neu PhD, mewn pwnc sy’n cynnwys hyfforddiant ystadegol ffurfiol (e.e. Ystadegau, Mathemateg, Economeg, y Gwyddorau, Astudiaethau Busnes, Gwyddor Data, Seicoleg, Daearyddiaeth neu bwnc tebyg).
 • Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr nad oes ganddynt radd, ond bydd yn rhaid iddynt ddangos eu bod wedi gweithio mewn maes sy’n gysylltiedig ag ystadegau/gwyddor data. Bydd angen i ymgeiswyr heb radd berthnasol ddangos eu datblygiad proffesiynol parhaus (drwy Gofnodlyfr DPP) ym maes ystadegau/gwyddor data i ddangos gwybodaeth ar yr un lefel â gradd sylfaen/Diploma Cenedlaethol Uwch (Lefel 5).

DS Rhaid i chi wneud cais yn Gymraeg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Gorffennaf 2022
Rhagor o wybodaeth
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12