Cyfeillion y Ddaear Cymru

Swyddog Ymgyrchu a Gweithredu Cymunedol (Cymru) (Dros Dro)

Dyddiad cau: 18 Awst 2022

Math o Gontract: Cyfnod penodol, Medi 2022 – Diwedd Mawrth 2023

Oriau: 32 yr wythnos

Lleoliad: Cymru

Cyflog: £35,095 – £37,095  


Y rôl:

Rydym yn chwilio am drefnydd ymgyrchoedd cymunedol brwdfrydig dros dro i ymuno â thîm Cyfeillion y Ddaear Cymru ar adeg gyffrous iawn i gyflenwi cyfnod sabothol aelod o staff. Bydd y rôl yn cefnogi cymunedau i ymgyrchu dros newid amgylcheddol a chyfiawnder hinsawdd. Byddwch hefyd yn helpu i dyfu mudiad gweithredol ar lawr gwlad sydd â phwyslais penodol ar gefnogi cymunedau drwy Gymru gyfan a’r rheini sy’n cael eu heffeithio fwy nag eraill newid hinsawdd a chyfiawnder amgylcheddol. Byddwch wedi eich lleoli yng Nghymru ond bydd disgwyl i chi weithio gyda thimau perthnasol eraill ledled Cyfeillion y Ddaear Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a rhannu straeon am undod, o’r lleol i’r byd-eang.

Sgiliau a Nodweddion Allweddol:

Mae’n rhaid i chi allu gwrando ar gymunedau, ymgysylltu â nhw a’u cefnogi yn eu hymgyrchoedd lleol yn ogystal ag uno materion ynghyd i beri newid drwy Gymru gyfan. Bydd gennych brofiad o weithio neu ymgyrchu ar lawr gwlad, rheoli cysylltiadau cymhleth a gweithio gyda chymunedau amrywiol o bobl. Yn ddelfrydol, bydd gennych gefndir mewn materion hinsawdd, amgylcheddol neu natur.

Mewn argyfwng hinsawdd ac ecolegol, nid yw parhau i wneud pethau fel o’r blaen yn opsiwn bellach felly mae angen i chi allu dangos dealltwriaeth o newid trawsffurfiol yn ogystal â’r angen i weithredu’n lleol ac ar lawr gwlad.

Rydym yn chwilio am gyfathrebwr hyderus sydd â gwybodaeth ynghylch gweithio gyda chymunedau, wyneb yn wyneb ac ar-lein. Byddwch yn gallu cynllunio a darparu cymorth i rwydweithiau ar lawr gwlad. Byddwch yn ddigon hyblyg i ymdrin â gofynion sefydliad sy’n cynnal ymgyrchoedd niferus yn ogystal ag ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i amgylchiadau allanol sy’n newid. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol.

Byddwch yn gweithio’n uniongyrchol â grwpiau ac ymgyrchwyr a bydd hynny weithiau’n gofyn gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Y tîm:

Mae tîm Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ymgyrchu dros amrywiaeth o fygythiadau amgylcheddol – o argyfyngau hinsawdd a natur i drafnidiaeth, aer glân, tanwyddau ffosil a newid mewn ymddygiad. Rydym hefyd yn cefnogi cymunedau gyda’r materion sy’n bwysig iddyn nhw. Yn ogystal â gweithredu yn y gymuned, rydym hefyd yn defnyddio ein dylanwad ar y cyd i ddod â newid trawsffurfiol ac ymyriadau strategol ar lefel llywodraeth leol a cenedlaethol yng Nghymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth gystadleuol o fuddion, cydbwysedd gwaith/bywyd da, cyfleoedd rhagorol i ddysgu a datblygu, a diwylliant sefydliadol bywiog.

Mae Cyfeillion y Ddaear yn ymroddedig i gyfle cyfartal a dysgu sut i gynyddu amrywiaeth ein pobl bob amser. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob unigolyn sydd â’r cymwysterau addas ac yn annog ceisiadau gan bobl sydd heb eu cynrychioli’n ddigonol ym mudiadau’r amgylchedd ac ar ein bwrdd ar hyn o bryd, yn cynnwys merched mewn safleoedd arweiniol uwch, pobl o liw, pobl anabl, pobl o gymunedau mewn angen cymdeithasol a phobl LHDTQI+.

Mae Cyfeillion y Ddaear yn gymuned ryngwladol sydd wedi ei hymroddi i ddiogelu’r byd naturiol a llesiant pawb sy’n byw ynddo. Rydym yn arwain ymgyrchoedd, yn darparu adnoddau a gwybodaeth, ac yn hybu atebion go iawn i’r problemau amgylcheddol sy’n ein hwynebu ni i gyd.

I ymgeisio gweler rhagor o wybodaeth isod.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyfeillion y Ddaear Cymru
Disgrifiad swydd
Temp-Cover-2022-Activism-and.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Awst 2022
Rhagor o wybodaeth
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22