Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd, Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil   

Dyddiad cau: 8 Rhagfyr 2023

Gweithio hybrid

2 ddiwrnod y mis

Tymor 3 blynedd

£337 y diwrnod yn ogystal â chostau

Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil yn gorff hyd braich i Lywodraeth Cymru, y cyntaf o’i fath i ddwyn ynghyd y swyddogaethau cyllid, goruchwylio a rheoleiddio ar gyfer addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau, chweched dosbarth, a gwaith ymchwil ac arloesi a ariennir gan y llywodraeth, gan ganolbwyntio ar y dysgwr, ac mewn ffordd sy’n ystyried anghenion busnes a chymunedol Cymru. Bydd gan y Comisiwn gyllideb flynyddol o ryw £800m, fel un o gyrff hyd braich mwyaf Cymru, bydd yn cyflogi oddeutu 160 o staff, a bydd ganddo weledigaeth unigryw ac uchelgeisiol ar gyfer y sector.

Bydd y Comisiwn yn blaenoriaethu buddiannau dysgwyr, yn eu cefnogi ac yn eu grymuso i symud yn llyfn o addysg a hyfforddiant gorfodol i addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, a chael mwy o lais mewn materion sy’n effeithio arnyn nhw a’u haddysg. Bydd hefyd yn cefnogi cryfderau gwahanol pob darparwr dysgu, pob un yn ategu’i gilydd, ac yn galluogi dysgwyr o bob oed i gael mynediad at ystod lawn o gyfleoedd addysg a hyfforddiant, gan sicrhau system gynllunio genedlaethol a rhanbarthol gryfach. Bydd y Comisiwn yn arwain y gwaith o greu system addysg drydyddol ac ymchwil sy’n hygyrch ac yn effeithiol, sy’n cefnogi dysgu, asesu a chynnydd drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac sy’n ganolog i fywyd diwylliannol Cymru fel sydd wedi’i amlinellu yn Cymraeg 2050.

Bydd yr aelodau yn atebol i Gadeirydd y Comisiwn a benodwyd yn ddiweddar, a bydd disgwyl iddynt gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau a gweithredu arnynt.

Rôl y Bwrdd:

 • Sicrhau bod trefniadau llywodraethiant priodol yn cael eu sefydlu a’u gweithredu er mwyn cyflawni dyletswyddau, swyddogaethau a chyfrifoldebau cyfreithiol y Comisiwn.
 • Rhoi arweiniad effeithiol i’r Comisiwn, gan ddiffinio a datblygu cyfeiriad strategol a gosod amcanion sy’n cynnig her.
 • Hyrwyddo safonau uchel o ran rheoli cyllid cyhoeddus, a chynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian.
 • Sicrhau bod gweithgareddau’r Comisiwn yn cael eu cyflawni yn effeithlon ac yn effeithiol; monitro perfformiad i sicrhau bod y Comisiwn yn cyflawni’n llawn ei nodau, ei amcanion a’i dargedau perfformiad.

Bydd gan ymgeiswyr:

 • Y gallu i weithredu ar lefel bwrdd, yn ddelfrydol mewn un neu ragor o’r meysydd hyn:
 • darparu addysg neu hyfforddiant
 • gwneud gwaith ymchwil, ei weinyddu neu ei gomisiynu
 • hyrwyddo anghenion dysgwyr mewn addysg drydyddol
 • rheoli ariannol neu gyfrifyddu
 • rheoli cyffredinol yn y sector preifat
 • llywodraethiant bwrdd, sicrwydd a rheoli risg
 • materion cyfreithiol
 • hyrwyddo a datblygu addysg drydyddol drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

 • Dealltwriaeth glir o gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac ymrwymiad iddynt, a pharodrwydd i herio arferion sy’n gwahaniaethu yn erbyn pobl.
 • Gwerthfawrogiad dwfn, neu’n well fyth profiad bywyd, o’r cyfleoedd a’r rhwystrau y mae angen eu goresgyn er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i genedlaethau pobl ethnig leiafrifol heddiw ac yn y dyfodol
 • Y gallu i arddangos dealltwriaeth o ymrwymiadau rôl gyhoeddus, fel y’u diffinnir yn Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus Nolan
 • Record gwych o ysbrydoli ac ysgogi staff a rhanddeiliaid sy’n dangos eich bod yn gweithio mewn ffordd gynhwysol a chydweithredol, gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr staff
 • Y gallu i herio meddylfryd a phrofi barn, gyda pharodrwydd i gael eich herio, ac annog trafodaeth agored er mwyn dod i benderfyniadau gwell

Dymunol

Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.  Os nad oes gennych sgiliau o’r fath, dylech fod yn barod i wneud ymrwymiad i ddysgu ar ôl cael eich penodi.  Darperir hyfforddiant gan gynnwys cymorth a hyfforddiant unigol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Rhagfyr 2023
Rhagor o wybodaeth
Coleg Gwent

Hwylusydd y Gymraeg x 3

Dyddiad cau: Rhagfyr 10
Cyngor Sir Ynys Môn

Cynorthwy-ydd Casgliadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 11
Rogers Jones & Co

Ysgrifennydd y Tŷ Arwerthiant Celfyddyd Gain (Caerdydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Cyngor Sir Ynys Môn

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Comisiynydd Plant Cymru

Cynghorydd Polisi

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llenyddiaeth Cymru

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 20
Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd, Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil   

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cyngor Sir Ceredigion

Arweinydd E-sgol (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4

Cylchlythyr