Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)

Dyddiad cau: 8 Chwefror 2023

Campws Caerfyrddin (gyda theithio i gampysau eraill yn ôl yr angen)

£21,197 i £23,144 y flwyddyn

– AMDANOM NI –

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth ac sy’n ymroddedig i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn y 13eg safle ar gyfer ansawdd yr addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2022 The Times a’r Sunday Times, ac yn yr wythfed safle yn y DU ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’ yn nhabl y gynghrair hon eleni.

Rydym yn chwilio ar hyn o bryd am Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau) i ymuno â’n campws yng Nghaerfyrddin yn llawn-amser am gyfnod parhaol gan weithio 37 awr yr wythnos.

– Y RÔL –

Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio’n effeithiol heb oruchwyliaeth barhaus a chyfrannu tuag at amgylchedd gyfeillgar a chreadigol y Ganolfan. Bydd yn cydweithio’n agos ac yn effeithiol gyda’r Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau er mwyn cefnogi gweithgareddau amrywiol yn y ganolfan ac ar-lein gan sicrhau trefniadaeth llyfn ac effeithiol. Elfen bwysig arall o’r rôl yw cefnogi rhaglen greadigol Yr Egin gan gynorthwyo’r Swyddog Cyfathrebu i hyrwyddo digwyddiadau byw, cynadleddau, sinema a gweithdai, ynghyd â sicrhau defnydd effeithiol o feddalwedd swyddfa docynnau a phlatfformau digidol a chyfryngau cymdeithasol.

Darllenwch y Swydd-ddisgrifiad i gael rhagor o wybodaeth, lle cewch hefyd restr o feini prawf hanfodol a dymunol ‘Manyleb y Person’.

– AMDANOCH CHI –

I gael eich ystyried ar gyfer rôl y Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau), bydd arnoch angen y canlynol:

 • Addysg gyffredinol dda
 • Tystiolaeth o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel
 • Profiad o weinyddu trefniadau cyfarfodydd, cynadleddau neu ddigwyddiadau
 • Profiad blaenorol o ddarparu cefnogaeth weinyddol o safon
 • Hyddysg mewn TG ac yn meddu ar wybodaeth am becynnau Microsoft Office, a phlatfformau’r cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein
 • Y gallu i gydlynu gweithgareddau’n effeithiol
 • Medrusrwydd gyda phlatfformau arlein
 • Yn barod i weithio’n hyblyg, gan gynnwys teithio rhwng campysau a lleoliadau pan fo angen
 • Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol a gallu gweithredu ar hynny
 • Dangos parch tuag at ystod amrywiol o bobl.
 • Siaradwr/aig Cymraeg gyda’r gallu i sgwrsio’n hyderus yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd gyda’r gallu i ysgrifennu am faterion annhechnegol *

Byddai’n fuddiol hefyd pe bai gennych y canlynol:

 • Profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad digwyddiadau byw, theatr neu sinema
 • Diddordeb brwd yn y diwydiannau creadigol.

– BUDDION –

– Bydd gennych hawl i 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, yn ogystal ag wyth gŵyl banc a phedwar diwrnod pan fydd y Brifysgol ynghau

Mae ein cyflogeion yn cael mynediad at becyn cyflog a buddion gwych yn gydnabyddiaeth am eu cyfraniad gwerthfawr, sy’n cynnwys:

– Cyflog ac amodau da; rydym yn gyflogwr cyflog byw achrededig ac yn cynnig cyflog cystadleuol

– Aelodaeth o gynllun pensiwn gan yr USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

– Polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd ac sy’n darparu ar gyfer gweithio’n hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth ychwanegol â thâl

– Cyfleoedd o ran gyrfa a datblygiad, gan gynnwys cymorth i ennill rhagor o gymwysterau

– Cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant, gan gynnwys gwasanaethau iechyd galwedigaethol a chymorth cwnsela

– Gostyngiadau i staff ar ystod o gynhyrchion a gwasanaethau

– Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun beicio i’r gwaith

Felly, os ydych yn awyddus i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein Prifysgol yn rôl y Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau), gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio hon yn cynnwys yr opsiwn i gyflwyno CV. Felly, asesir eich cais ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn arbennig ar sail eich Datganiad Personol.

Dyddiad cau: 8 Chwefror 2023, 11:59pm

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Chwefror 2023
Rhagor o wybodaeth
Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5

Cylchlythyr