Grŵp Llandrillo Menai

Pennaeth Cynorthwyol Coleg Menai a Coleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: 4 Ebrill 2023

(Cyf y swydd: CM/190/23)

Mae Grŵp Llandrillo Menai’n chwilio am unigolyn brwd ac egnïol i ymuno ag uwch dîm rheoli Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor fel Pennaeth Cynorthwyol.

Dyma gyfle prin i ymuno ar lefel strategol ag un o sefydliadau addysg bellach mwyaf Prydain.  Mae Grŵp Llandrillo Menai’n sefydliad a chanddo drosiant blynyddol o dros £90M. Mae’n cyflogi dros 1500 aelod o staff ac yn gyfrifol am gynnig darpariaeth addysgol i dros 21,000 unigolyn mewn meysydd sy’n cynnwys addysg bellach, addysg uwch, prentisiaethau ac addysg oedolion.

Prif gyfrifoldeb deiliad y swydd fydd goruchwylio a rheoli Rheolwyr y Meysydd Rhaglen sy’n arwain y ddarpariaeth addysgol a gynigir mewn amrywiol bynciau academaidd a galwedigaethol. Bydd hefyd yn gyfrifol am safle (safleoedd) ar draws Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor ac yn cael cyfle i gyfrannu’n strategol i ddatblygiad campysau’r ddau goleg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn uniongyrchol atebol i Bennaeth y Coleg ac fel aelod o Dîm Strategol Grŵp Llandrillo Menai bydd yn gyfrifol hefyd am: gynllunio’r cwricwlwm; cynllunio a rheoli cyllidebau sylweddol; ymateb i gyfleoedd economaidd ac am gydweithio â chyflogwyr a rhanddeiliaid i sicrhau bod y ddarpariaeth addysgol yn diwallu anghenion yr ardal.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn greiddiol i’r gwaith o sicrhau bod datblygiadau cyfalaf cyffrous gwerth £30M yn cael eu cyflawni – campws newydd i Goleg Menai ym Mangor a datblygu a moderneiddio campysau Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli a Dolgellau.

Os ydych am fod yn rhan o’r tîm ac ymuno â ni ar ein taith gyffrous, ewch ati heddiw i gyflwyno eich cais. 

Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni am sgwrs anffurfiol am y swydd a’i chyfrifoldebau a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â’r Pennaeth, Coleg Menai/Coleg Meirion Dwyfor.

Cynhelir y cyfweliadau am y swydd ar 14 Ebrill 2023

Ynghlwm mae Swydd ddisgrifiad a gwybodeth bellach a’r gyfer y swydd

Dyddiad cau: – 04/04/2023 @ 12:00

I ymgeisio am y swydd a fuasech chi mor garedig a ail-gyfeirio ymgeiswyr i’n gwefan https://www.gllm.ac.uk/cy/jobs

Enw’r cwmni neu sefydliad
Grŵp Llandrillo Menai
Disgrifiad swydd
Assistant-Principal-CMD-3.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Ebrill 2023
Tribiwnlys Prisio Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Ebrill 21
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Swyddog Cyfathrebu a Chodi Arian

Dyddiad cau: Ebrill 28
Cyngor Tref Caernarfon

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Dyddiad cau: Ebrill 3
Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Pennaeth

Dyddiad cau: Ebrill 16
Prifysgol Bangor

Swyddog Clercyddol

Dyddiad cau: Ebrill 5
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu Gogledd Sir Drefaldwyn

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Gorllewin Sir Gaerfyrddin

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Ynys Môn 80%

Dyddiad cau: Mawrth 28
Heddlu Gogledd Cymru

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Ebrill 17
Cyngor Gwynedd

Cynllun Prentisiaethau Cyngor Gwynedd

Dyddiad cau: Ebrill 13

Cylchlythyr