Cyngor Sir Gâr

Pennaeth Seilwaith Amgylcheddol

Dyddiad cau: 6 Mehefin 2023

Bydd y rôl hon yn arwain ar gylch gwaith eang sy’n cynnwys rheoli a chynnal a chadw trafnidiaeth a phriffyrdd; gwasanaethau cefn gwlad; gwasanaethau parcio; rheoli gwastraff ac ailgylchu; gorfodi materion amgylcheddol; glanhau strydoedd a rheoli sbwriel; cynnal a chadw tiroedd a swyddogaethau argyfyngau sifil.

Mae’n gyfle i arwain y gwasanaethau a fydd yn cefnogi ansawdd bywyd ac amgylchedd gwell i’n cymunedau. Rydym yn chwilio am y cyfuniad cywir o arbenigedd proffesiynol a sgiliau arwain gwych – rhywun sy’n gallu ymgysylltu, ysbrydoli ac ennill cefnogaeth gan eraill wrth drawsnewid gwasanaethau. Byddwch eisoes wedi profi eich gallu i gyflawni prosiectau cymhleth lle’r ydych wedi trosi uchelgais strategol yn ganlyniadau mesuradwy yng nghyd-destun ystod o wasanaethau allweddol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Bydd y rôl hefyd yn gyfrifol am gyllideb is-adrannol refeniw flynyddol gros o £85m, nifer o gyllidebau cyfalaf a thua 550 aelod o staff.

Yn ddelfrydol, bydd angen i chi fod â lefel resymol o Gymraeg llafar a gellir darparu cymorth adeg penodi i gyrraedd y lefel hon.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Gâr
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Mehefin 2023
Rhagor o wybodaeth
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr