Cyngor Sir Gâr

Pennaeth – Ysgol Maes Y Gwendraeth

Dyddiad cau: 6 Chwefror 2023

I ddechrau Medi 2023, neu cyn gynted a phosib ar ôl

Dymuna’r Llywodraethwyr benodi Pennaeth deinamig ac ysbrydoledig sydd â’r weledigaeth, y cymhelliant a’r profiad i arwain yr ysgol i lwyddiant pellach.

Mae Maes y Gwendraeth yn ysgol gymunedol hapus ac iddi ethos Gymreig gref a champws modern.

Yn ogystal â gwasanaethu ei disgyblion prif ffrwd, rydym yn ymfalchïo yng nghymeriad unigryw ein canolfan arbenigol, Canolfan yr Eithin, a’i dylanwad positif ar ethos gynhwysol ein hysgol.

Rydym yn chwilio am unigolyn proffesiynol brwdfrydig sy’n meddu ar brofiad llwyddiannus ym maes arweinyddiaeth addysgol a fydd yn parhau i godi dyheadau a sicrhau cyfleoedd a deilliannau dysgu rhagorol cyson ar gyfer pob aelod o gymuned yr ysgol.

Lleolir yr ysgol yng nghalon Cwm Gwendraeth yn nwyrain Sir Gâr gyda’r ddalgylch yn ymestyn ar draws dyffrynnoedd Aman a Thywi ac mae’n cynnig y cyfle i arwain a datblygu talentau pob dysgwr a thîm o staff ymroddedig.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Gâr
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Chwefror 2023
Rhagor o wybodaeth
Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5

Cylchlythyr