Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol i Addysg Iechyd a Gwella Cymru (Awdurdod Iechyd Arbennig)

Dyddiad cau: 3 Chwefror 2023

Y tâl fydd £9,360 y flwyddyn, ynghyd â threuliau rhesymol.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Bwrdd Gwella Addysg Iechyd Cymru (AaGIC) fel Aelod Annibynnol i helpu i lunio dyfodol gweithlu’r GIG yng Nghymru ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddarpariaeth gwasanaethau iechyd i bobl Cymru.

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yw’r corff strategol ar gyfer gweithlu GIG Cymru. Ymhlith ei swyddogaethau statudol mae addysg a hyfforddiant, cynllunio’r gweithlu, datblygu a thrawsnewid y gweithlu, cynllunio arweinyddiaeth ac olyniaeth, a gyrfaoedd.  Ein pwrpas yw datblygu gweithlu sy’n darparu gofal rhagorol i gleifion / defnyddwyr gwasanaethau, a hybu iechyd rhagorol i bobl Cymru. Awdurdod Iechyd Arbennig ydym ni sy’n gweithio’n agos gyda’n partneriaid; Gofal Cymdeithasol Cymru, darparwyr addysg, cyrff proffesiynol a rheoleiddiol a Llywodraeth Cymru.

Fel Bwrdd rydym yn cynnal ein busnes yn unol â’n gwerthoedd sefydliadol, sef:

  • Parch i Bawb
  • Gyda’n gilydd fel Tîm
  • Syniadau sy’n Gwella:

Rydym yn ymdrechu i ymarfer arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol i sicrhau ein bod yn datblygu diwylliant sy’n canolbwyntio ar les staff, ansawdd a gwelliant parhaus.

Beth am ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad i wneud cyfraniad? Mae GIG Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am Aelod Annibynnol i ymgymryd â’r rôl ganlynol:-

  • Aelod Annibynnol dros Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) – Gwasanaethu Cymru gyfan – (1 swydd)

Os oes gennych awydd gwirioneddol i chwarae rhan lawn a gweithredol yn y gwaith o lywodraethu AaGIC a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl Cymru, hoffem glywed gennych.  Rydym yn awyddus i sicrhau bod cyfansoddiad y Bwrdd yn adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn gwerthfawrogi unigrywiaeth ac amrywiaeth pob unigolyn a chredwn fod hyn yn ein helpu i ddarparu gwasanaethau sy’n adlewyrchu anghenion pawb yn ein cymuned.  Rydym yn awyddus i gynyddu cynrychiolaeth pobl o wahanol hunaniaethau, cefndiroedd a diwylliannau ac annog ceisiadau gan grwpiau nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol.

Fel Aelod Annibynnol, bydd gennych y gwerthoedd a’r sgiliau cywir i ddarparu’r arweinyddiaeth strategol i AaGIC gyflawni ei weledigaethau, ei nodau a’i amcanion.

Ar gyfer y rôl hon mae gennym ddiddordeb mewn ymgeiswyr sydd â’r sgiliau a’r profiad canlynol:

  • cefndir yn y GIG, addysg, neu ofal cymdeithasol yn y sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r trydydd sector
  • peth profiad o weithio ar lefel Bwrdd gyda pharodrwydd i ddatblygu’r sgiliau hyn ymhellach – darperir pecyn cymorth.

Byddwch yn cymryd rhan weithredol yn nhrafodaethau’r Bwrdd, gan ddatblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’n busnes, gan roi eich barn a herio yn adeiladol.  Byddwch yn cyfrannu at lywodraethu, cyllid a phroses gwneud penderfyniadau AaGIC, gan gynnwys cymryd rhan ym mhwyllgorau’r Bwrdd.  Byddwch hefyd yn gweithredu fel llysgennad i’r sefydliad o ystyried ei rôl unigryw yn GIG Cymru i helpu i hyrwyddo ein cynlluniau a’n gweithgareddau gyda phartneriaid.

Bydd yr Aelod Annibynnol yn cael ei benodi am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swydd Aelod Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiannol o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, yn amodol ar ofynion y sefydliad, ond mae’n aml yn uwch na’r gofyniad lleiaf.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Chwefror 2023
Rhagor o wybodaeth
Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5

Cylchlythyr