Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd a thri Aelod o’r Bwrdd

Dyddiad cau: 16 Mehefin 2023

[CHWARAEON CYMRU]

Tâl: £311 y dydd (Is-gadeirydd)

£282 y dydd (Aelodau’r Bwrdd)

Ymrwymiad amser: 3 diwrnod y mis (Is-gadeirydd)

2 ddiwrnod y mis (Aelodau’r Bwrdd)


Am fod tymhorau wedi dod i ben, mae Llywodraeth Cymru am benodi tri aelod newydd o’r Bwrdd ac Is-gadeirydd, i ddechrau ar 1 Hydref 2023. Bydd y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer un o’r swyddi a bydd un swydd ar gyfer arbenigwr mewn archwilio ariannol a rheoli risg.

Chwaraeon Cymru yw’r corff cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a ffyrdd egnïol o fyw. Mae Chwaraeon Cymru’n Gorff Cyhoeddus a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac fe’i ariennir yn bennaf trwy grant gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn gyfrifol am ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol i chwaraeon yng Nghymru.

A oes gennych frwdfrydedd ac angerdd i helpu i harneisio pŵer chwaraeon a gweithgarwch corfforol i gynyddu’r lefelau cymryd rhan yn holl gymunedau amrywiol Cymru?

A ydych wedi ymrwymo i sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn byw bywydau iach?

A ydych wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth ac i hyrwyddo cyfle cyfartal?

A ydych yn uchelgeisiol eich syniadau, yn benderfynol o gael effaith ac wedi ymrwymo i weithredu i sicrhau bod pawb yng Nghymru’n cael elwa ar fanteision chwaraeon?

Ai dyma chi? Yna beth am ymuno â chorff sy’n gwneud y pethau hyn dros bobl Cymru.

Rydym yn awyddus i benodi Aelodau sydd â phrofiad yn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

 • Cadeirio cyfarfodydd pwyllgorau
 • Busnes / Masnach
 • Cyllid a Rheoli Risg
 • Partneriaethau
 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Digidol / Cyfryngau
 • Cyfraith
 • Caffael
 • Cynaliadwyedd a Datgarboneiddio
 • Iechyd a Lles
 • Addysg

Byddwch yn cyfrannu at rôl gyfan Chwaraeon Cymru ac yn helpu i ddiffinio a datblygu cynlluniau a llwyddiannau Chwaraeon Cymru a chraffu arnynt. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o rôl ac effaith chwaraeon o safbwynt diwylliannol, iechyd neu economaidd. Bydd gennych hefyd y brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth ac i ddefnyddio’ch sgiliau a phrofiad i sicrhau lle blaenllaw i chwaraeon a gweithgareddau corfforol yng Nghymru’r dyfodol.

Mae holl aelodau’r Bwrdd yn gyfrifol fel unigolion a chyda’i gilydd i Lywodraeth Cymru trwy Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru’n credu y dylai fod gan fyrddau cyhoeddus aelodau sy’n adlewyrchu cymdeithas Cymru – pobl o bob cefndir – i’w helpu i ddeall anghenion pobl ac i wneud penderfyniadau gwell. Dyma pam y mae Llywodraeth Cymru’n annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i geisio am swyddi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ceisiadau yn arbennig gan bob grŵp a dangynrychiolir gan gynnwys menywod, pobl o dan 30 oed, pobl dduon, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl, lesbiaid, hoywon a phobl ddeurywiol a thrawsryweddol. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd a’r Pwyllgor ar ffurf hybrid, ac rydym felly’n annog pobl o’r Canolbarth, y Gorllewin a’r Gogledd i ymgeisio.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar ei gwaith gan gynnwys wrth benodi i gyrff cyhoeddus. Rydym yn croesawu ac yn annog pob grŵp i ymgeisio, ac yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys i swydd gyhoeddus driniaeth lai ffafriol oherwydd ei hil, oed, anabledd, rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadaeth rywiol, ailbennu rhywedd, cred neu grefydd, beichiogrwydd na mamolaeth.  Dilynir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored a phenodir yn ôl teilyngdod.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i Penodiadau cyhoeddus | LLYW.CYMRU neu os oes gennych gwestiwn, e-bostiwch publicappointments@gov.wales.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 16 Mehefin 2023. Gwrthodir ffurflenni cais sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwn. Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal yn ystod wythnos 24 Gorffennaf 2023.

Os hoffech fersiwn print mawr, Braille neu sain o’r hysbyseb hon, ffoniwch 03000255454.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Mehefin 2023
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr