Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: 4 Rhagfyr 2023

Math o Gytundeb: Parhaol

Oriau Gwaith: 30 awr yr wythnos

Cyflog: £52,000 (pro-rata)

Lleoliad: Gweithio o gartref

Dyddiad cau: 4/12/2023 5yh


Hoffech chi chwarae rhan mewn gwreiddio’r ymarfer o gyd-gynhyrchu mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru? Rydym yn awyddus i recriwtio Prif Weithredwr ar adeg allweddol i’r sefydliad, lle rydym yn cryfhau ein strwythur, ymestyn ein cyrhaeddiad a’n heffaith, a chanolbwyntio ar gyfeiriad strategol y cwmni

 Pwy ydym ni?

Wedi ein sefydlu yn 2012, rydym yn cefnogi cymuned o bobl sy’n credu yng ngwerth cydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion. Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth drwy ein cangen fasnachol, Lab Cyd-gynhyrchu Cymru.

Rydym yn credu, pan fydd aelodau’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol yn gweithio mewn partneriaeth, bod gwasanaethau’n cael eu gwella ac ei fod yn bosib i ddeallt anghenion pobl yn well. Golygir hyn fod cymunedau’n cryfhau. Yn y tirwedd presennol, credwn fod  cydgynhyrchu yn cynnig dull cymhellol o ddod â newid cadarnhaol a chynaliadwy i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau.

Ein gweledigaeth yw Cymru sydd yn deg ac yn gynaliadwy, lle mae gan bawb lais sy’n cael ei glywed.

Ein cenhadaeth yw ymgorffori’r arfer o gydgynhyrchu a chyfranogi mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

 Pwy rydym yn chwilio amdano

Rydym yn chwilio am rywun sydd eisoes gyda hanes o ragoriaeth ar lefel uwch mewn sefydliad ac yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o arwain yn y trydydd sector yn ogystal â gweithrediadau cynhyrchu incwm masnachol. Rydym yn chwilio am rywun sydd gyda’r gallu i ysbrydoli ac arwain ein sefydliad ar ei daith gyffrous nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth am ein sefydliad a disgrifiad swydd a manyleb person y rôl, dewch o hyd i gopi o’r pecyn recriwtio ynghlwm.

 Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais drwy glicio ar y ddolen canlynol:

https://hr.breathehr.com/v/prif-weithredwr-chief-executive-32495

Bydd gofyn i chi atodi:

-eich CV (dim mwy na 3 ochr A4), gan gynnwys manylion dau ganolwr, ac mae’n rhaid i un ohonynt fod yn gyflogwr cyfredol neu fwyaf diweddar. (Ni chysylltir â nhw cyn y cyfweliadau na phenderfyniad ar gynnig apwyntiad.)

-llythyr ategol (dim mwy na 3 tudalen), sy’n cyfeirio at y swydd ddisgrifiad a’r manyldeb personol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru
Disgrifiad swydd
Pecyn-Recriwtio-1.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Rhagfyr 2023
Coleg Gwent

Hwylusydd y Gymraeg x 3

Dyddiad cau: Rhagfyr 10
Cyngor Sir Ynys Môn

Cynorthwy-ydd Casgliadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 11
Rogers Jones & Co

Ysgrifennydd y Tŷ Arwerthiant Celfyddyd Gain (Caerdydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Cyngor Sir Ynys Môn

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Comisiynydd Plant Cymru

Cynghorydd Polisi

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llenyddiaeth Cymru

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 20
Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd, Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil   

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cyngor Sir Ceredigion

Arweinydd E-sgol (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4

Cylchlythyr