Prifysgol Aberystwyth

Cydlynydd Datblygu Sgiliau Academaidd

Dyddiad cau: 5 Chwefror 2023

Y rôl 

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth eisiau penodi cydlynydd datblygu sgiliau academaidd ar sail cyfnod penodol, i gefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau Gwasanaethau Gwybodaeth. Bydd y swydd hon yn cefnogi cydweithwyr yn y GG i ddatblygu a chyflwyno rhaglen o hyfforddiant sgiliau digidol, llythrennedd gwybodaeth ac academaidd, gan ddarparu gwybodaeth ddwyieithog am sgiliau, deunyddiau ac adnoddau, gan gynnwys cymorth un i un yn ogystal â chreu deunyddiau dysgu ar-lein yn Gymraeg a Saesneg i gefnogi’r agenda datblygu sgiliau gan gynnwys creu gwefan sgiliau academaidd newydd.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Nia Ellis neu Elizabeth Kensler nrj@aber.ac.uk / eak@aber.ac.uk.

Fel arfer fe benodir i swyddi o fewn 4 – 8 wythnos wedi’r dyddiad cau.

Beth fyddwch chi’n ei wneud

Y mae’r disgrifiad swydd hwn yn amodol ar ei adolygu a’i ddiwygio yng ngoleuni anghenion cyfnewidiol y Brifysgol, i ddarparu cyfleoedd datblygu priodol ac/neu i ychwanegu dyletswyddau ychwanegol eraill.

 • Cysylltu â staff gwasanaethau academaidd a phroffesiynol i greu presenoldeb ar-lein hygyrch ar wefan PA i fyfyrwyr a staff gael gwybodaeth am wasanaethau digidol, gwybodaeth a sgiliau academaidd, hyfforddiant a chefnogaeth.
 • Hyrwyddo gwasanaethau sgiliau digidol, gwybodaeth ac academaidd, hyfforddiant a chymorth i randdeiliaid amrywiol trwy ddulliau gwahanol gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, gweithgareddau ymgysylltu, digwyddiadau a sgyrsiau yn Gymraeg a Saesneg.
 • Gweithio gyda Chymorth Dysgu i Fyfyrwyr, y tiwtor Sgiliau Academaidd a’r Gwasanaethau Gwybodaeth i drefnu amserlen gwbl ddwyieithog o sesiynau hyfforddi ar gyfer israddedigion ac uwchraddedigion
 • Gweithio gyda myfyrwyr a staff academaidd i nodi gofynion hyfforddi sgiliau Cymraeg
 • Gweithio gyda chydweithwyr i gynhyrchu adnoddau Cymraeg ar gyfer sgiliau academaidd, sy’n cyfateb i adnoddau Saesneg ac fel adnoddau pwrpasol ar gyfer y rhai sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Canfod a churadu deunyddiau parod i ddarparu hyfforddiant ar-lein ar sgiliau digidol, gwybodaeth ac academaidd.
 • Gweithio gyda Gyrfaoedd, Gwasanaethau Gwybodaeth a staff academaidd ar sgiliau academaidd ar gyfer categorïau penodol o fyfyrwyr e.e. Uwchraddedigion, myfyrwyr nyrsio ac ati.
 • Gweithio gyda chydweithwyr yn y Gwasanaethau Gwybodaeth i ddod â chymorth sgiliau ynghyd i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu deall a chael mynediad hawdd at y cyfleoedd sydd ar gael ac i osgoi dyblygu.
 • Sicrhau dull cyson o ddarparu hyfforddiant.
 • Datblygu, monitro a gwerthuso effeithiolrwydd y ddarpariaeth hyfforddiant, gan gynhyrchu adroddiadau i ddangos perfformiad ac effaith, yn ôl y gofyn, a defnyddio hyn i wella a datblygu gwasanaethau
 • Cyfrannu at y gwaith o gynllunio a datblygu darpariaeth sgiliau academaidd yn y Gwasanaethau Gwybodaeth yn y dyfodol drwy fod yn aelod o’r Grŵp Sgiliau.
 • Cyflwyno hyfforddiant i fyfyrwyr ar sgiliau digidol, gwybodaeth ac academaidd.
 • Gweithio gyda chydweithwyr yn y GG, yng Nghanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg a chyda chydweithwyr academaidd er mwyn sicrhau gwasanaeth cyson i fyfyrwyr ar draws pob adran yn y brifysgol.
 • Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau iechyd a diogelwch sy’n briodol i’r swydd.
 • Bod yn ymroddedig i Bolisi Cyfle Cyfartal ac Amrywioldeb y Brifysgol, ynghyd â dealltwriaeth ynglŷn â sut y mae’n gweithredu o fewn cyfrifoldebau’r swydd.
 • Bod yn ymroddedig i’ch datblygiad eich hunan a datblygiad eich staff, drwy ddefnyddio proses ‘Cynllun Cyfraniad Effeithiol y Brifysgol yn effeithiol.
 • Unrhyw ddyletswydd resymol a gofynnir sy’n gymesur â gradd y rôl.
Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Aberystwyth
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Chwefror 2023
Rhagor o wybodaeth
Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5

Cylchlythyr