Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Swyddog Cyfathrebu (Cyfryngau a Chyfryngau Cymdeithasol)

Dyddiad cau: 19 Chwefror 2023

Dyddiad Cau: Dydd Sul 19 Chwefror 2023

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Gradd/Cyflog: Gradd 4 (SCP 30 – 35) £36,298 – £41,496

Tymor: Parhaol

Lleoliad: Un Rhodfa’r Gamlas, Heol Dumballs, Caerdydd gyda’r hyblygrwydd i weithio gartref ac o bell yn unol â’n Polisi Gweithio Hyblyg (mae hon yn swydd dros Gymru gyfan felly disgwylir y bydd angen teithio i Gaerdydd a thros Gymru yn rheolaidd).

Swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol:   Ydi.

Cymraeg yn hanfodol: Ydi


Ynglŷn â’r Swydd

Rydyn ni’n edrych am Swyddog Cyfathrebu brwdfrydig ac yn llwyr ddwyieithog i ymuno â thîm cyfathrebu CLlLC.

Bydd gennych chi brofiad o weithio o fewn maes cyfathrebu, awyrgylch swyddfa’r wasg neu newyddiaduraeth – gan gynnwys drafftio copi dwyieithog – a gyda dealltwriaeth dda o wasanaethau cyhoeddus a sensitifrwydd gwleidyddol. Gan weithio’n agos gyda’r Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, byddwch chi ’n cefnogi uwch swyddogion ac arweinyddiaeth wleidyddol CLlLC i helpu i hyrwyddo buddiannau llywodraeth leol yng Nghymru.

Byddwch chi’n gallu dangos profiad o reoli a datblygu cysylltiadau da gyda newyddiadurwyr allweddol ar draws y wasg a’r cyfryngau, ac o ysgrifennu copi perswadiol o ansawdd uchel yn Gymraeg ac yn Saesneg ar draws nifer o sianeli. Byddwch chi’n gyfrifol am oruchwylio a datblygu sianeli cyfryngau cymdeithasol a bydd gennych chi lygad dda am greu cynnwys effeithiol a gafaelgar.

Bydd profiad gennych chi o weithio mewn newyddiaduraeth neu gysylltiadau cyhoeddus, yn ddelfyrdol o fewn gwasanaeth cyhoeddus neu awyrgylch gwleidyddol, ac o weithio i derfynnau amser tynn. Byddwn ni’n disgwyl i chi fod yn ragweithiol ac yr un mor gyfforddus yn gweithio ar eich liwt eich hun neu fel rhan o dîm. Byddwch chi mewn cysylltiad agos ac yn rheolaidd gydag arweinwyr ac uwch aelodau etholedig o fewn CLlLC, gan ddarparu cyngor a cefnogaeth yn hyderus gan ddatblygu perthnasau dibynadwy ar draws y sbectrwm gwleidyddol.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno gyda sefydliad â phroffil uchel sydd wrth galon llywodraethiant Cymru. Os ydych chi â diddordeb, hoffwn ni glywed gennych chi.

Gwnewch gais Rŵan!

I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Dilwyn Jones, Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus  ar 07554 056520.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma – www.wlga.cymru/jobs1

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a chymhwysedd i weithio yn y DU.

Mae WLGA yn cyflogi ei staff yn ôl egwyddorion cyfleoedd cyfartal.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Chwefror 2023
Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5

Cylchlythyr