Tinopolis

Adran Archif – Tinopolis, Llanelli

Dyddiad cau: 14 Mehefin 2024

Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig, trefnus, a gweithgar i ymuno âg archif cwmni Tinopolis yn ein canolfan deledu yn Llanelli, ac yn gyfle i weithio ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm sydd yn chwarae rȏl bwysig yn y broses o gynhyrchu rhaglenni, gyda’r nȏd pennaf o gynnig gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithiol i dimoedd cynhyrchu’r cwmni gan gynnwys ymchwilwyr, cyfarwyddwyr, cynhyrchwyr, a golygyddion.

Dyma gyfle gwych i weithio mewn adran gyda phob diwrnod yn wahanol i’r llall, gyda bob math o ddyletswyddau diddorol a heriol, a chael cyfle i gyd-weithio gyda’r tîmoedd cynhyrchu cyfan. Ma’r adran archif hefyd dros y tair blynedd ddiwethaf wedi ymgymryd ar y dasg o fudo eu casgliadau analog i asedau/casgliadau digidol. Mi fydd y gwaith yma yn parhau ac yn rhan o’r dyletswyddau, gyda’r bwriad o ddiogelu holl asedau gwerthfawr y cwmni ar gyfer y dyfodol. Bydd profiad/dealltwriaeth, gyda’r bwriad o ddiogelu holl asedau gwerthfawr y cwmni ar gyfer y dyfodol. Bydd profiad/dealltwriaeth o weithio gyda systemau cynhyrchu digidol yn ddelfrydol ond ddim yn angenrheidiol. Cynigir hyfforddiant os bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddi-brofiad. Ma’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Rydym yn gwmni sydd yn credu mewn amrywiaeth a chyfleon cyfartal, ac rydyn bob amser yn croesawu ceisiadau wrth unigolion o unrhyw oedran, cefndir ethnig, anabledd, rhywioldeb, a chefndir cymdeithasol yn unol â Deddf Gydraddoldeb 2010.


Lleoliad:    Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE

Cyflog:    Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau:    14/06/24


Manylion Pellach

Oriau Gwaith: Cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys, penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i’r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Cynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%

Ceisiadau: Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE. Rydym hefyd yn croesawu cais ar ffurf fideo. Am sgwrs anffurfiol am y swydd, neu i drafod unrhyw fanylion, cysylltwch â ni.


Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswr fel rhan o’r broses recriwtio.

Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddyn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnuddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler Http://www.tinopolis.com/privacy-notice/

Enw’r cwmni neu sefydliad
Tinopolis
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Mehefin 2024
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr