Cyngor Gwynedd

Cydlynydd Academi Gofal Gwynedd– GWASANAETH Plant a Chefnogi Teuluoedd

Dyddiad cau: 20 Mehefin 2024

CYFLOG: £32,076 – £33,945

LLEOLIAD: Caernarfon

Cyf: 24-27263

‘Da chi ffansi bod yn rhan allweddol o gynllun HOLLOL newydd i’r Cyngor?

Chwilio am swydd lle ma’ cyfle i chi fod yn gymdeithasol, yn greadigol a’n flaengar?

Os oes gennych chi’r awch i roi stamp eich hun ar bethau, yr awch i weithio efo arbenigwyr yn y maes Gofal Cymdeithasol a’r awydd i gefnogi pobl ar eu llwybrau gyrfa – dyma’r swydd berffaith i chi!

Mae gan Cyngor Gwynedd becyn cyflogaeth deniadol, am ragor o wybodaeth cliciwch ar y Pecyn Gwybodaeth

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi fel un o’r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda’r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog.

(Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i’r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a’r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas.)

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Gwenno Williams ar 01286 679 026 neu e-bost – gofalu@gwynedd.llyw.cymru

Cynnal cyfweliadau 01/07/2024

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH Ffôn: 01286 679076 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 20/06/2024

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Gwynedd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Mehefin 2024
Rhagor o wybodaeth
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr