Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf 2024

Cyflog: £87,717 – £101,775

Lleoliad: Penrhyndeudraeth, Gwynedd


Mae gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu ystod eang o faterion yn Eryri, gan gynnwys gwella a gwarchod tirwedd unigryw, adfer natur, ymateb i newid hinsawdd, darparu cyfleon i fwynhau gwerthoedd arbennig Eryri a rheoli effeithiau ymwelwyr, ac maen nhw nawr yn chwilio am Brif Weithredwr newydd.

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, sy’n gartref i dros 26,000 o drigolion ac yn denu bron i 4 miliwn o ymwelwyr unigryw y flwyddyn, yn enwog am ei harddwch naturiol syfrdanol, gan gynnwys copaon uchel, dyffrynnoedd tawel, arfordir eang a chyfleoedd hamdden helaeth.

Bydd y Prif Weithredwr newydd yn darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig, cyfeiriad strategol, a chyngor arfer gorau i sicrhau bod swyddogaethau statudol yn cael eu cyflawni’n effeithiol o fewn fframwaith o bartneriaeth rhanddeiliaid, trylwyredd deddfwriaethol, rheoli perfformiad, a chraffu gwleidyddol. Fel Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig, bydd y Prif Weithredwr yn sicrhau’r defnydd gorau posibl o adnoddau dynol ac ariannol i gyflawni nodau ac amcanion yr Awdurdod.

Bydd y cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys gweithredu fel y prif gynghorydd polisi, a datblygu polisïau statudol a sefydliadol o ansawdd uchel sy’n cyd-fynd â phwrpasau yr Awdurdod a gofynion rhanddeiliaid.

Mae’r Awdurdod yn chwilio am arweinydd a fydd yn chwarae rhan hollbwysig wrth weithredu tri chynllun statudol sef y Cynllun Rheolaeth (Cynllun Eryri), y Cynllun Datblygu Lleol a’r Datganiad Llesiant sydd gyda’i gilydd yn amlinellu gweledigaeth a blaenoriaethau canolig a hirdymor yr Awdurdod. Mae’r cynlluniau hyn yn cael eu datblygu drwy ymgynghoriadau helaeth sydd yn pwysleisio cyfranogiad partneriaeth a chymunedol i gyflawni ein nodau strategol.

Mae rhuglder yn y Gymraeg yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl hon.

I drafod yn anffurfiol ac i gael copi o Becyn yr Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu gwybodaeth@goodsonthomas.com.

I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi’i chwblhau, gan ychwanegu’r ffurflen at yr adran CV drwy wefan Goodson Thomas, os gwelwch yn dda. https://www.goodsonthomas.com/cy/view-job/17195066218860016518nEq .

Dyddiad cau: Canol dydd, 30 Gorffennaf 2024

Sgyrsiau pellach rhwng Goodson Thomas a’r ymgeiswyr sydd wedi eu gosod ar y rhestr hir: 15 Awst 2024 – 22 Awst 2024

Dyddiad y cyfweliad: 2 Hydref 2024

Cydnabyddir pob cais.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Gorffennaf 2024
Cyllid a Thollau EF

Swyddog Gweinyddol Dwyieithog

Dyddiad cau: Awst 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Prawfddarllenydd / Golygydd Cymraeg

Dyddiad cau: Gorffennaf 25
Menter Iaith Conwy

Swyddog Tai ac Eiddo dan arweiniad y Gymuned ( Penmachno)

Dyddiad cau: Gorffennaf 29
Menter Iaith Conwy

Swyddog Ardal Wledig Conwy a Dinbych

Dyddiad cau: Gorffennaf 29
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 30
Ofcom Cymru

Cynghorydd Materion Rheoleiddiol

Dyddiad cau: Gorffennaf 26

Cylchlythyr