Newid gyrfa

Newid gyrfa oedd hanes Ceri John – ar ôl gyrfa amrywiol penderfynodd fentro i fyd addysg, ac mae bellach yn athro Ffrangeg yn ei hen ysgol.

Wedi ei eni a’i fagu yn Aberystwyth, dechreuodd Ceri John ar yrfa eang yng Nghaerdydd oedd yn cynnwys amrywiaeth o swyddi – o fonitro’r cyfryngau i gydlynu etholiadau. Ond roedd wastad yn awchu i addysgu a diolch i gymhellion Llywodraeth Cymru i hyfforddi, yn ogystal â’i gariad tuag at Ffrangeg, y mae erbyn hyn yn gwireddu ei freuddwyd.

“Roedd fy rhieni’n athrawon, a dw i’n credu bod hynny wedi dylanwadu arnaf i. Roeddwn wirioneddol yn mwynhau’r gwaith oedd gennyf eisoes, ond roedd teimlad yn parhau mai addysgu oedd yr hyn oeddwn wir eisiau ei wneud – y cwestiwn mawr oedd sut i wneud hynny o safbwynt  ymarferol. Fe wnes ychydig o waith ymchwil a darganfod ei bod hi’n bosibl i mi hyfforddi tra’n cael fy nghyflogi yn fy swydd bresennol.”

Bonws arall i Ceri John oedd ei fod yn gallu ymgymryd â’r cwrs yn ei dref enedigol – yn ei hen ysgol hyd yn oed.

“Roeddwn wastad yn awyddus i ddychwelyd yn ôl i Geredigion, roeddwn wrth fy modd yno ac yn frwd i fagu fy nheulu fy hun yno. Roedd ychydig yn rhyfedd dychwelyd yn ôl i Benweddig, fy hen ysgol, ar y dechrau, gan fod rhai o fy nghyn-athrawon yn dal i fod yno! Ond, chymerodd hi ddim yn hir i fi setlo yno, ac erbyn hyn rydw i’n wirioneddol mwynhau’r profiad.”

Pwnc Ceri John ydi Ieithoedd Tramor Modern, gan arbenigo mewn Ffrangeg, ac mae wrth ei fodd yn gweld meddyliau ei fyfyrwyr yn agor i ieithoedd a diwylliannau newydd. “Dwi’n meddwl bod gen i fantais fy mod yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac o ganlyniad, mae fy myfyrwyr yn hollol ymwybodol o ddwyieithrwydd ac yn gallu sgwrsio mewn mwy nac un iaith.

“Mae’n rhaid i mi ddweud bod tripiau tramor yn wych hefyd – er bod gen i gyfrifoldeb sylweddol – mae’n gyffrous gweld y myfyrwyr yn cynnal sgwrs gyda’r trigolion lleol ar strydoedd Paris, neu archebu pryd o fwyd mewn bwyty. Mae’n swnio’n wirion ond mae pethau fel hyn yn fy llenwi â balchder.”

A beth fyddai cyngor Ceri John i unrhyw un arall sy’n ystyried newid eu gyrfa i fod yn athro?

“Gwnewch eich  gwaith ymchwil i ddechrau – mae amrywiaeth o opsiynau o ran cymhellion ar gael, felly mae’n rhaid i chi weld beth sydd fwyaf addas i chi. Ond fe allaf wirioneddol ddweud na wnewch chi ddifaru hyn – mae’n yrfa sy’n rhoi boddhad. I fi, mae wedi bod un o’r penderfyniadau gorau i fi wneud erioed.”

Mae hon yn erthygl noddedig gan gynllun Llywodraeth Cymru, Darganfod Addysgu.

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12